Normativ aktlar
“Dövlət istiqrazlarının emissiyası və tədavülü” Qaydaları
Ətrfalı...
Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qısamüddətli notlarının buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Azərbaycan Respublikasının Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılması, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası
Ətrfalı...
Dövlət qiymətli kağızları ilə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının REPOəks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü Qaydaları
Ətrfalı...
Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası
Ətrfalı...
Girov kağızı haqqında Əsasnamə
Ətrfalı...
Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası
Ətrfalı...
Xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması Qaydaları
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alğı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydası
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
İnvestisiya qiymətli kağızlarla Repo əməliyyatlarının aparılması Qaydaları
Ətrfalı...
İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası
Ətrfalı...
İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Qiymətli kağızlar bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması Qaydaları
Ətrfalı...
Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası
Ətrfalı...
Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar
Ətrfalı...
Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası
Ətrfalı...
“İnvestisiya fondlarının və idarəçinin hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması” Qaydaları
Ətrfalı...
“İnvestisiya fondunun depozitarı tərəfindən pul hesablarının açılması, aparılması və pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi” Qaydaları
Ətrfalı...
“İnvestisiya fondunun kapitalının formalaşdırılmasına, fondun aktivlərinin tərkibi, strukturu və idarə olunmasına tələblər haqqında” Qaydalar
Ətrfalı...
Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar bazarında iştirakı Qaydaları
Ətrfalı...
İnvestisiya şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası
Ətrfalı...
Qiymətli kağızlar bazarında marja ticarətinə dair Qaydalar
Ətrfalı...
Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları
Ətrfalı...
Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi və həmin müqavilələrin depozitar sistemində qeydiyyatı Qaydası
Ətrfalı...